Qué, por qué y cómo

by · May 23, 2012 · 2 539 views ·

Gra­fické stu­dio, které zalo­žil Diego Fei­jóo, se zamě­řuje na vizu­ální identitu, gra­fic­kou úpravu pub­li­kací a peri­o­dik, oba­lový design, ori­en­tační sys­témy i webové stránky. Práce stu­dia cha­rak­te­ri­zuje svěží ino­va­tivní pří­stup, proto také zís­kalo řadu oce­nění např. v sou­těži Euro­pean Design Awards. Před­náška bude ve španěl­štině, tlu­mo­čení do češtiny zajištěno. Diego Fei­jóo se zabývá třemi otáz­kami spo­je­nými s tvůr­čím pro­ce­sem a prací gra­fic­kého desig­néra: Co: Každá práce začíná desig­nér­ským pro­blé­mem. Proč: Najít nápad, jediné řešení pro každý pro­blém. Jak: Vhodné ztvár­nění pro každý nápad.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.