Maureen Mooren

by · Oct 9, 2013 · 5 533 views ·

Mau­reen Moo­ren je gra­fická desig­nérka, která žije a pra­cuje v Amster­damu. Od roku 2007, kdy zalo­žila vlastní stu­dio, se zamě­řuje pře­de­vším na vizu­ální identitu a tvorbu knih a tis­ko­vin pro kli­enty z kul­turní sféry. V roce 2011 při­spěla do kolek­tivní výstavy Opera Aperta/Loose Work v rámci nizo­zem­ského pavi­lónu na bie­nále v Benát­kách. V sou­časné době vyu­čuje na Wer­k­pla­ats Typo­gra­fie v Arnhemu. Její před­náška má název Workflow.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.