Příspěvek k neurotičnosti vysokoškolských studentů

by · Mar 28, 2015 · 609 views ·

Příspěvek se zabývá problematikou neuroticismu studentů FPE ZČU v Plzni a charakteristikou jejich neurotické symptomatologie. Z testového i klinického vyšetření 324 studentů vyplývá, že respondenti vykazují ve srovnání s populačním průměrem statisticky významně vyšší stupeň neuroticismu. Dotazníkovým a projektivním vyšetřením jsem zjistila, že u studentů, kteří vykazují vyšší stupeň testové neurotičnosti, převažuje anxiózně fobická symptomatologie. Příspěvek obsahuje též nástin psychoterapeutického přístupu k neurotickým studentům.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.