Postrehy z Černobyl'u

Apr 17, 2015

Sprecher:innen

Über

Přednáška prof. RNDr. L'ubomíra Mátela, CSc. z Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě s názvem Postrehy z Černobyl'u. Profesor prezentuje své zážitky z odborné exkurze do okolí černobylské elektrárny. Prof. RNDr. Lubomír Mátel, CSc. je dlouholetým vysokoškolským pedagogem Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, v současné době je vedoucím Katedry jadrovej chémie. Zabývá se stanovováním aktivity radionuklidů ve vzorcích z ŽP, jaderných zařízení a úložišť jaderného odpadu. Výsledky své vědecké práce pravidelně publikuje, v roce 2011 vydal monografii „Rádiochemické analýzy vzoriek životného prostredia a rádioaktívnych odpadov (Pu, Am, Sr)“. Ve své pedagogické práci se věnuje jaderné chemii, monitorování ŽP, radioekologii a radiochemické analýze.

Organisator

Über Seminář KJCH FJFI ČVUT v Praze

Od akademického roku 2011/2012 probíhá seminář Katedry jaderné chemie v nové podobě. Seminář se koná vždy 1x v měsíci v průběhu zimního i letního semestru a je plánován jako celodenní akce. Obecná struktura nově koncipovaného semináře je následující (všechny časy včetně diskuse): 1. Vyzvaná přednáška významného odborníka z české či zahraniční praxe (90 minut) 2. Cca 3 přednášky studentů Ph.D. (po 40 minutách) 3. Prezentace pokroků ve stěžejních grantech řešených na KJCH (obvykle 2 prezentace po 30 minutách) 4. Prezentace nejvýznamnějších poznatků z konferencí a dalších akcí. Účast na semináři je povinná pro všechny doktorandy v prezenční formě studia a diplomanty. Účast je "vysoce doporučená" pro doktorandy v kombinované formě studia, ostatní studenty navazujícího magisterského studia a bakalanty. Studenti nižších ročníků jsou vítáni, stejně jako hosté z jiných pracovišť. Jedním z cílů nově koncipovaného semináře je získat lepší přehled o stavu a pokrocích výzkumné činnosti studentů doktorského studia jaderné chemie a posílit vazbu doktorandů pracujících na mimofakultních pracovištích na mateřskou katedru. Z tohoto důvodu připraví každý doktorand (prezenční i v kombinované formě studia) na tento seminář 1x za rok prezentaci s přehledem svých výsledků.

Präsentation speichern

Soll diese Präsentation für 1000 Jahre gespeichert werden?

Wie speichern wir Präsentationen?

Ewigspeicher-Fortschrittswert: 0 = 0.0%

Freigeben

Empfohlene Videos

Präsentationen, deren Thema, Kategorie oder Sprecher:in ähnlich sind

Interessiert an Vorträgen wie diesem? Seminář KJCH FJFI ČVUT v Praze folgen