Obnova a ochrana pieskových dún, vresovísk a mokradí vo Vojenskom obvode Záhorie

by · Dec 1, 2015 · 885 views ·

V rámci dvoch projektov „LIFE“ sa obnovili významné mokraďné lokality a lokality s výsky¬tom pieskových dún a vresovísk vo Vojenskom obvode Záhorie, ktorý sa nachádza v západnej časti Slovenska. Projekty sa uskutočnili vďaka podpore Európskej komisie v rámci projektu „LIFE – Príroda“. Projekt bol zameraný na podporu vytvárania eu¬rópskej sústavy chránených území NATURA 2000, ako aj na záchranu najvzácnejších rastlinných a ži¬vočíšnych druhov európskeho významu. Projekt „Obnova mokradí Záhorskej nížiny“ sa realizoval v rokoch 2005 – 2008 celkovo na ôsmich mokraďných lokalitách, ktoré sú zároveň aj územiami európskeho významu. Štyri lokality sa nachádzajú vo Vojenskom obvode Záhorie. Počas projektu sa vykonávalo podrobné mapo¬vanie druhov a biotopov, manažmentové opat¬renia na obnovu mokradí (zasypávanie umelých odvodňovacích priekop), obnova druhovo boha¬tých nížinných lúk, vyhlasovanie maloplošných chránených území, spracovávanie programov starostlivosti o územia, zvyšovanie informova¬nosti a celkového povedomia odbornej a laickej verejnosti o problematike ochrany a obnovy mokradí. Projekt „Obnova a manažment spoločen¬stiev pieskových dún a vresovísk vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie“ bol uskutočne¬ný v rokoch 2006–2011. Na troch projektových lokalitách (územiach európskeho významu) sa rôznymi manažmentovými technikami obnovili biotopy pieskových dún a vresovísk na celkovej ploche takmer 500 ha. Na ďalších takmer 200 ha sa podarilo výrazne zlepšiť a dosiahnuť priazni¬vý stav týchto biotopov. Od náletových drevín sa vyčistila plocha spolu 285 ha, narušovaním pôdneho krytu sa obnovili iniciálne štádia pies¬kových biotopov na celkovej ploche viac ako 170 ha. Boli vyhlásené dve pomerne rozsiahle maloplošné chránené územia s vypracovanými programami starostlivosti. Projekt bol prelomový, čo sa týka aktívnej spolupráce medzi vojenskými inštitúciami a orgánmi v oblasti ochrany prírody. Prezentácia bude zameraná na zosumarizo¬vanie skúseností z predmetných projektov, vý¬voja stavu biotopov a druhov po vykonaných opatreniach v súčasnosti.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.