Opuštěné vojenské prostory - (zanikající) refugia biodiverzity v současné krajině

by · Dec 1, 2015 · 1 204 views ·

Jedním z následků politicko-společenských změn z roku 1989 byla redukce početního stavu armády, spojená s opouštěním desítek vojensky využívaných cvičišť. Následné jednotlivé přírodovědné průzkumy naznačovaly mimořádnou biologickou hodnotu těchto území a výskyt řady vzácných a ohrožených druhů, avšak komplexní zhodnocení významu opuštěných vojenských prostorů pro biodiverzitu nebylo až do roku 2007 zpracováno. Příspěvek přináší výsledky ucelené studie, během které bylo vytipováno 42 potencionálně nejhodnotnějších nelesních opuštěných vojenských prostorů a na těchto lokalitách byl proveden inventarizační průzkum čtyř modelových taxonomických skupin – ptáci, denní motýli, rovnokřídlí a cévnaté rostliny. Výsledky dokládají vysokou biologickou hodnotu armádou formovaných území, která je srovnatelná s biotou chráněných území. Příspěvek dále představuje nejdůležitější faktory zodpovědné za tento stav, a popisuje mechanismy vytvářející a udržujících dynamickou heterogenní mozaiku biotopů vlivem různých typů disturbančních zásahů. Diskutovány jsou hlavní faktory ohrožující přírodovědnou hodnotu opuštěných vojenských prostorů a základní směry a principy vhodné péče o tato území.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.