Das Nationale Naturerbe der Deutschen Bundesstiftung Umwelt

by · Dec 8, 2015 · 665 views ·

Německo nese zvláštní zodpovědnost za svou rozmanitou krajinu a její faunu a flóru. Aby mohlo toto své národní přírodní dědictví za¬chovat i pro budoucí generace, předává spolko¬vá vláda okolo 125 000 ha důležitého národního území jednotlivým spolkovým zemím, nadacím a sdružením věnujícím se ochraně přírody. Tato území jsou v převážné většině bývalá vojenská cvičiště. Zhruba 60 000 ha rozdělených na 47 celků bylo převedeno v roce 2007 na nově založenou neziskovou organizaci DBU Naturerbe GmbH (dále jen DBU Naturerbe), dceřinnou společnost Německé spolkové nadace pro životní prostředí (dále jen DBU). Díky vojenskému využití těchto území s rozsáhlým lesním porostem, otevřenou krajinou a vysokou vlhkostí vzduchu se zde roz¬vinula obzvlášť velká druhová rozmanitost. Ve spolupráci s Bundesforst (orgán pro „zelenou“ péči o plochy na pozemcích státu) se o tyto oblasti DBU Naturerbe stará a rozvíjí je, a to po¬dle přísných odborných pravidel. Podporuje tak strukturní rozmanitost a bohatství rostlinných a živočišných druhů. Otevřené životní prostory se vzácnými druhy byly díky vynaložené péči a sjednoceným ochranným postupům zachová¬ny. Na druhy chudé lesy se mají nerušeně rozví¬jet v novou divočinu. Mokřady jsou ekologicky zhodnocovány a zachovávány. K dosažení těchto cílů stanovila dceřiná společnost DBU Naturerbe strategii managementu a monitoringu a usiluje o místní spolupráci. Pro DBU Naturerbe je velmi důležité nad¬chnout lidi pro přírodu a podpořit na stálo po¬vědomí o jejich zodpovědnosti. Na atraktivních plochách, kde nevzniklo žádné riziko vlivem předchozího vojenského využití, by měli být obyvatelé a návštěvníci různými způsoby infor¬mováni o místní přírodě a měli by se dozvědět, jak o přírodu pečovat a chránit ji. Stěžejní témata „Divočina – nechat přírodu jít svou cestou“ a „Ochrana díky využití“ by měla názorně při¬spět k novému porozumění přírodě a jejímu fun¬gování. Mimo to je v blízké budoucnosti v plánu otevřít na každé ploše přírodního dědictví ve správě DBU Naturerbe v souladu s ochranou krajiny bezpečné oblasti, což umožní lidem zažít na vlastní kůži krásu a jedinečnost přírody. Německá spolková nadace pro životní prostředí (DBU) je jednou z největších nadací v Evropě. Podporuje inovativní názorné projekty ochrany životního prostředí. Od zahájení nadační činnosti v roce 1991 (založena byla v roce 1990) podpořila už téměř 9000 projektů příspěvky do¬sahujícími asi 1,58 miliard eur. Podporovanými oblastmi jsou technika a životní prostředí, vý¬zkum v oblasti životního prostředí a ochrany přírody a komunikace a životní prostředí.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.