Understanding future technologies through agent-based simulation

by · May 26, 2016 · 859 views ·

Pražský informatický seminář

Current world is driven by data and superb analytical capability provided by state-of-the-art machine learning research. We assume that there exist classes of important prediction problems related to interaction among autonomous rational entities, for which statistical data analysis is not sufficient enough (such as understanding of future operation of drones in urban environment or massive deployment of autonomous vehicles in existing car traffic). Hybnou silou současného světa jsou data a vynikající schopnost je analyzovat, kterou poskytuje nejmodernější výzkum v oblasti strojového učení. Domníváme se, že existují třídy důležitých predikčních problémů souvisejících s interakcí autonomních racionálních subjektů, pro které statistická analýza dat není dostačující (jako je porozumění budoucímu fungování dronů v městském prostředí, nebo masovému nasazení autonomních vozidel v existující automobilové dopravě).