FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze. Vznikla v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství. Její historie se píše od roku 1996, kdy bylo na ČVUT v Praze založeno Centrum biomedicínského inženýrství (CBMI) s cílem vytvořit na ČVUT ústřední koordinační pracoviště výzkumných i výukových aktivit v oboru biomedicínského inženýrství. Úkoly CBMI ČVUT byly orientovány především na výzkumnou oblast a díky vhodné struktuře profesionálního zaměření jeho pracovníků, kteří svými odbornostmi obsáhli velkou část biomedicínského inženýrství, bylo možné řešit široce zaměřené vědecko-výzkumné projekty. V roce 2002 byly CBMI připraveny podklady pro zavedení 3letého bakalářského studijního programu „Biomedicínská a klinická technika“ a CBMI bylo transformováno na vysokoškolský ústav – Ústav biomedicínského inženýrství (ÚBMI) ČVUT. První ředitelkou ústavu po jeho založení se stala prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc., koordinátorka Výzkumného záměru ČVUT „Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství“, do kterého spadala většina vědecko-výzkumných aktivit Ústavu (nyní Fakulty). Na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT ze dne 15. 12. 2004 a souhlasného stanoviska Akreditační komise MŠMT ČR vznikla Fakulta biomedicínského inženýrství, která byla zaregistrována změnou Statutu ČVUT v Praze na MŠMT ČR dne 27. května 2005. Rozvoj fakulty dynamicky pokračuje i v oblasti vědecko-výzkumné činnosti i díky nově vybudovaným laboratořím, které byly dokončeny na podzim v roce 2013. Zájem o studium na fakultě každým rokem roste, počet přihlášených vysoce přesahuje limity přijímaných a počet studujících již překročil prostorové možnosti budovy „Kokos“ na náměstí Sítná. V současné době na FBMI studuje ve všech formách studia cca 1 900 studentů. Díky pochopení vedení města přejde v roce 2015 část fakulty do nově zrekonstruovaných prostor bývalých kladenských kasáren. I to umožní další růst přijímaných studentů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborech. Nyní probíhá rozsáhlá rekonstrukce stávající budovy, což významně zlepší podmínky života jak studentů, tak zaměstnanců.