Petr Klápště

Ing. arch. Petr Klápště V roce 2006 absolvoval magisterské studium na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Jako diplomovou práci zpracoval regionální územní studii Euroregion Nisa – potenciály rozvoje v integrované Evropě a jejich využití v prostorové koncepci libereckého regionu. V roce 2014 získal doktorský titul taktéž na FA ČVUT, v disertační práci se zabýval faktory úspěšnosti participace veřejnosti na rozvoji územní.