Genderová schémata a genderové projevy

od · 28. březen 2015 · 1 247 zhlédnutí ·

Součástí osobní identity je genderová identita. Její formování v období dětství a dospívání probíhá pod vlivem představ o femininitě a maskulinitě, které děti přejímají z okolí nebo aktivně vytváří. Tyto představy zároveň odráží aktuální stav genderové identity dětí v daném věku. Genderové představy mají svoji kognitivní a afektivní složku, které se vzájemně prolínají. Afektivní složka je tvořena jednak pozitivně vnímanými znaky, které lidé asociují s femininitou či maskulinitou, a jednak aktivně odmítanými znaky. Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jak děti školního věku ztvárňují ideálního chlapce a ideální dívku. Celkem byly shromážděny kresby od 381 dívek a chlapců ve věku 6 až 15 let, které byly doplněny rozhovory. Analýza kreseb prokázala, že mezi dětmi panuje shoda na hlavních atributech maskulinních a femininních postav. Definiční znaky jsou vztaženy zejména k vnějším, vzhledovým charakteristikám, jako je oblečení, účes a barvy. Děti o těchto atributech uvažují na základě genderové polarizace a současně komplementarity. Dívčí představy jsou bohatší než představy chlapců. Zároveň mezi dívkami panuje větší shoda v představách než mezi chlapci. S věkem se variabilita představ zvyšuje, a to zejména u dívek.

Sledujte SlidesLive na mobilních zařízeních

© SlidesLive s.r.o.