Chemie roztoků ve směsích obsahujících iontové kapaliny

Mai 15, 2015

Sprecher:innen

Über

Přednáška Ing. Magdaleny Bendové, Ph.D. z Laboratoře separačních procesů Eduarda Hály z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR o chemii roztoků obsahujících iontové kapaliny. Ing. Magdalena Bendová, Ph.D. se zabývá studiem fázových rovnováh ve vícesložkových kapalných systémech obsahujících iontové kapaliny a kritickými jevy v těchto směsích. Znalost rovnováhy kapalina-kapalina je velmi důležitá pro návrh a optimalizaci průmyslových separačních procesů, a to extrakce a extraktivní destilace. Hlavním cílem výzkumu je tedy nacházet látky, selektivně rozpouštějící dané složky. V tomto ohledu se ve své práci soustředí zejména na soustavy obsahující iontové kapaliny, které mají potenciál stát se takovými selektivními rozpouštědly. Kromě výzkumné práce je také školitelkou studentů doktorského studijního programu, lektorkou středoškolských stážistů v projektu Otevřená věda Praha, v ústavu chemických procesů má na starosti organizaci každoročních Dní otevřených dveří a popularizaci vědy, současně je také zástupkyní šéfredaktora časopisu Journal of Solution Chemistry.

Organisator

Über Seminář KJCH FJFI ČVUT v Praze

Od akademického roku 2011/2012 probíhá seminář Katedry jaderné chemie v nové podobě. Seminář se koná vždy 1x v měsíci v průběhu zimního i letního semestru a je plánován jako celodenní akce. Obecná struktura nově koncipovaného semináře je následující (všechny časy včetně diskuse): 1. Vyzvaná přednáška významného odborníka z české či zahraniční praxe (90 minut) 2. Cca 3 přednášky studentů Ph.D. (po 40 minutách) 3. Prezentace pokroků ve stěžejních grantech řešených na KJCH (obvykle 2 prezentace po 30 minutách) 4. Prezentace nejvýznamnějších poznatků z konferencí a dalších akcí. Účast na semináři je povinná pro všechny doktorandy v prezenční formě studia a diplomanty. Účast je "vysoce doporučená" pro doktorandy v kombinované formě studia, ostatní studenty navazujícího magisterského studia a bakalanty. Studenti nižších ročníků jsou vítáni, stejně jako hosté z jiných pracovišť. Jedním z cílů nově koncipovaného semináře je získat lepší přehled o stavu a pokrocích výzkumné činnosti studentů doktorského studia jaderné chemie a posílit vazbu doktorandů pracujících na mimofakultních pracovištích na mateřskou katedru. Z tohoto důvodu připraví každý doktorand (prezenční i v kombinované formě studia) na tento seminář 1x za rok prezentaci s přehledem svých výsledků.

Präsentation speichern

Soll diese Präsentation für 1000 Jahre gespeichert werden?

Wie speichern wir Präsentationen?

Ewigspeicher-Fortschrittswert: 0 = 0.0%

Freigeben

Empfohlene Videos

Präsentationen, deren Thema, Kategorie oder Sprecher:in ähnlich sind

Interessiert an Vorträgen wie diesem? Seminář KJCH FJFI ČVUT v Praze folgen