Oded Ezer

by · Jan 1, 2010 · 2 456 views ·

Oded Ezer je typo­graf, gra­fický desig­nér, autor a peda­gog známý i českému pub­liku, které mohlo navští­vit jeho před­nášku na sym­posiu v rámci Bie­nále Brno v roce 2010. Ezer je prů­kop­ník na poli 3D hebrej­ského písma a typo­gra­fický expe­ri­men­tá­tor, který při­šel s pojmem bio­ty­po­gra­fie, typo­sperma, „Skype-Type“ a mnoha dalšími. Eze­rovy pro­jekty, pla­káty a gra­fické práce si našly cestu do gale­rií a pub­li­kací po celém světě a jsou sou­částí stá­lých sbí­rek před­ních muzeí, jakými bez­po­chyby jsou Newy­or­ské New York Museum of Modern Art (MoMA), Israel Museum of Art v Jeruza­lémě a curyš­ské Museum für Gestal­tung ve Švýcar­sku. Vedle jiného je také od roku 2009 členem pres­tižní Alli­ance Gra­phique Inter­nati­o­nale (AGI).

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.