Mario Lombardo

by · May 20, 2013 · 2 805 views ·

Mario Lom­bardo patří mezi nej­zná­mější německé gra­fické desig­néry. Ve své práci kom­bi­nuje raci­o­nální mini­ma­lis­tický pří­stup s aktu­ál­ními trendy, které dokáže pro­sa­dit i u kor­po­rát­ních kli­entů. Mario Lom­bardo pochází z Argen­tiny, ale v sou­čas­nosti žije v Ber­líně. Své Stu­dio Lom­bardo zalo­žil v roce 2004 v Kolíně nad Rýnem.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.