Jewboy Corporation

by · Jun 4, 2013 · 2 825 views ·

Yaron Shin, známý pod pře­zdív­kou Jew­boy, je mul­ti­dis­ci­pli­nární gra­fický desig­nér, ilu­strá­tor, foto­graf, typo­graf, ani­má­tor a umě­lec, který pra­cuje pře­de­vším pro kli­enty z oblasti hudby, výtvar­ného umění, tance a filmu. Yaron Shin žije v Tel Avivu, kde také pra­cuje ve svém stu­diu Jew­boy Corp™. Jeho před­náška nese název Expe­ri­menty s kli­enty – od gra­fic­kého designu k motion designu.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.