Kriminálně versatilní subtyp agresivity

by · Mar 28, 2015 · 1 425 views ·

V letech 2012 - 2014 byl ve vybraných výchovných ústavech realizován výzkum se zaměřením na vývojové mapování životní cesty vysoce agresivních chlapců od narození až po dospělost. Z původní kohorty 400 jedinců s projevy extrémních poruch chování s progresí u poruchy osobnosti bylo vybráno 120 dlouhodobě agresivních chlapců. Individuální profil jedince byl složen na základě klinického posouzení aktuálního stavu struktury osobnosti, chování, emocí a charakteru a na kauzálních a komorbidních vazbách 300 specifických indikátorů. Škála indikátorů vytváří komplexní vývojový model osobnosti z multioborového pohledu neurologických, psychiatrických, psychologických a sociálních proměnných. Tvorba a struktura škály byla inspirována mnoha klinicky užívanými testy pro poruchy chování a osobnosti, impulzivity a agresivity jako například PCL-R, PCL-Y, PPI, MMPI-2-RF Scale 4, NEO PI-R, MCMI-III / 6A a dalších. Dílčí zaměření výzkumu na vývoj a projevy agresivity poukázalo na základní rozdíly ve struktuře agrese, a bylo tak definováno 10 subtypů agresivního chování. Tento příspěvek se zaměřuje na popis jednoho z nich, konkrétně na kriminálně versatilního agresora a jeho odlišnosti od jiných subtypů. Představí vývojovou linii, klíčové kauzální momenty, komorbidní vazby a predikci dalšího vývoje.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.