1001 Stories

by · May 5, 2015 · 1 573 views ·

Noa Snir (http://www.noasnir.com/) se narodila a vyrostla v Jeruzalémě, kde absolvovala Becalelovu akademie umění a designu. Její ilustrace jsou plné kuriózních postav a situací, které Noa kreslí svým svěžím a zároveň originálním způsobem. Její práce publikovala celá řada respektovaných periodik, např. Anorak nebo Einayim Magazine. Její ilustrace byly nedávno vystaveny v Tel Avivu, New Yorku a v Berlíně, kde Noa v současné době žije a pracuje. Cyk­lus de.sign je spo­leč­ným pro­jek­tem Goethe Insti­tutu, Insti­tutu Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví státu Izrael. je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dal­ších uni­ver­zit­ních měs­tech České repub­liky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. století, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět. Kurá­to­rem pro­jektu je letos Ludmila Favardin z Edition Lidu, která se zaměřila na fenomén současné ilustrace.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.