Jedinečné managementy v bývalém vojenském cvičišti Na Plachtě

by · Dec 8, 2015 · 809 views ·

Dnešní prostor PP Na Plachtě je dlouhodobě bezlesým územím, využívaným vojáky již od 19. století. Vojáci udržovali bezlesí různým způsobem – kopání zákopů, vypalování, pojezd těžké vojenské techniky. Vznikla pestrá mozaika písčin a mokřadů různého charakteru. Pojezdy zde byly používány s různou intenzitou v padesátých až osmdesátých letech dvacátého století. S jejich snižovanou frekvencí došlo k postupnému zarůstání náletovými dřevinami. Změny se odrazily i na druhovém spektru rostlin a živočichů, vymizely druhy vázané vývojem na raná sukcesní stadia biotopů, další druhy významně snížily početnost svých populací. Z těchto důvodů jsme zkusili zanikající stanoviště obnovit různými způsoby např. kácením, vypalováním, pastvou… Jeden z opakovaně použitých zásahů je obnova stanovišť pomocí pojezdu vojenské techniky, tedy způsobem, jímž byla lokalita desítky let udržovaná. Byl sledován vliv pojezdů na cílové fenomény, zejména obojživelníky.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.