Naturvertragliches Gelandemanagement bei Bundesforst

by · Dec 8, 2015 · 875 views ·

Jako součást spolkového úřadu pro správu nemovitostí (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, dále jen „BimA“) je Bundesforst příslušným orgánem pro „zelenou“ péči o plochy na pozemcích státu. Velká část oblastí byla využívána spolkovou armádou či jinými hostujícími vojenskými silami. Jiné plochy sloužily různým spolkovým orgánům, jako např. vodní nebo lodní správě, popř. policii. Mnoho těchto ploch je díky tomu, že nebyly rozděleny a nebyly extenzivně využívány za pomoci hnojiv a pesticidů, pozoruhodnými biotopy s pestrým výskytem druhů. Od roku 2005 jsou plochy na neomezenou dobu vysoce cennými krajinně chráněnými oblastmi nazývanými „Národní přírodní dědictví“ a jsou spravovány buď spolkovými zeměmi, ochranářskými organizacemi či nadacemi nebo jsou nadále využívány BimA jako vzory pro ochranu přírody. Zbývající plochy BimA spravuje, rozvíjí a dále zvyšuje jejich hodnotu. Poté, co prostory přestaly být využívány armádou, BimA nejprve sestavila jejich seznam a rozdělila je do různých skupin. Plochy, které byly z hlediska ochrany přírody nezajímavé, jako např. kasárny, byly v rámci přeměny ve spolupráci s obcemi předány k dalšímu civilnímu využití. Naopak plochy z hlediska ochrany přírody velice cenné byly rozvíjeny jako vzory pro ochranu přírody v úzké spolupráci s úředníky orgánu péče o životní prostředí v BimA, příslušného orgánu Bundesforstu. Poté byly vybudovány ekologické základy a byly stanoveny odpovídající plány na rozvoj přírodního dědictví. Po skončení armádní činnosti bylo taktéž důležité věnovat pozornost odpovídající péči a údržbě volně přístupných částí území. Lesní plochy jsou buď obhospodařovány způsobem odpovídajícím přírodě, nebo zůstávají plně ponechány přirozenému vývoji. S přihlédnutím k zátěži, kterou pro území představovalo vojenské využití, to bylo zvláštní výzvou. V každém případě je Bundesforst zastáncem správy krajiny ohleduplné k životnímu prostředí, jejíž dosah pečlivě

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.