Modifikace a charakterizace materiálů energetickými ionty

Apr 15, 2016

Speakers

About

Přednáška doc. RNDr. Anny Mackové, PhD. z laboratoře jaderných analytických metod Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky o modifikacích a charakterizaci materiálů pomocí energetických iontů. Iontové analytické metody poskytují možnost kvalitativní a kvantitativní analýzy materiálů pro oblast materiálového výzkumu - mikro a nano-technologie, elektronika, optika, laserová technologie, chemický, materiálový a biomedicínský výzkum obecně. Svazky energetických iontů se využívají k modifikaci povrchových vrstev pevných látek a pro analýzu jejich složení a struktury. Skupinu analytických metod využívající energetické ionty nazýváme jaderné analytické metody případně iontově analytické metody (Ion Beam Analysis - IBA). Tyto metody mají řadu unikátních vlastností, pro které nemohou být nahrazeny jinými alternativními postupy při analýze materiálů.

Organizer

About Seminář KJCH FJFI ČVUT v Praze

Od akademického roku 2011/2012 probíhá seminář Katedry jaderné chemie v nové podobě. Seminář se koná vždy 1x v měsíci v průběhu zimního i letního semestru a je plánován jako celodenní akce. Obecná struktura nově koncipovaného semináře je následující (všechny časy včetně diskuse): 1. Vyzvaná přednáška významného odborníka z české či zahraniční praxe (90 minut) 2. Cca 3 přednášky studentů Ph.D. (po 40 minutách) 3. Prezentace pokroků ve stěžejních grantech řešených na KJCH (obvykle 2 prezentace po 30 minutách) 4. Prezentace nejvýznamnějších poznatků z konferencí a dalších akcí. Účast na semináři je povinná pro všechny doktorandy v prezenční formě studia a diplomanty. Účast je "vysoce doporučená" pro doktorandy v kombinované formě studia, ostatní studenty navazujícího magisterského studia a bakalanty. Studenti nižších ročníků jsou vítáni, stejně jako hosté z jiných pracovišť. Jedním z cílů nově koncipovaného semináře je získat lepší přehled o stavu a pokrocích výzkumné činnosti studentů doktorského studia jaderné chemie a posílit vazbu doktorandů pracujících na mimofakultních pracovištích na mateřskou katedru. Z tohoto důvodu připraví každý doktorand (prezenční i v kombinované formě studia) na tento seminář 1x za rok prezentaci s přehledem svých výsledků.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Seminář KJCH FJFI ČVUT v Praze