Muži a jejich role v současných partnerských vztazích

by · Aug 4, 2016 · 597 views ·

Cílem příspěvku je seznámit posluchače s výsledky výzkumu provedeného v roce 2014 v rámci diplomové práce na katedře psychologie FF UK a dále s alternativami, které se po realizaci výkumů nabízejí – ať už v oblasti dalšího zkoumání, využití v praxi aj. Výzkumným cílem bylo zjistit, jak vnímají vybraní muži partnerský vztah, ve kterém se nacházejí, a svou roli v něm. Konkrétní výzkumné otázky zněly: 1. Jaký je sebeobraz muže jakožto partnera? Jak vnímá svou roli v partnerském vztahu?, 2. Které oblasti vnímá v partnerském vztahu? A čím se jednotlivé dimenze charakterizují?, 3. Z jakých činností se partnerský vztah skládá? Co tvoří partnerský vztah?. Data získaná prostřednictvím tvořivých poloprojektivních technik byla podrobena otevřenému a poté axiálnímu kódování. Výsledky výzkumu bez nároku na jakákoli zobecnění uvádějí oblasti partnerského vztahu včetně jejich popisů, jak je vnímají dotazovaní muži, a činnosti, které muži v rámci partnerského vztahu vykonávají.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.