Před 80 lety, v průběhu roku 1936, se němečtí spisovatelé Heinrich a Thomas Mannové a několik členů jejich rodin stali občany předválečného Československa. Jednalo se o naléhavou situaci, oba byli v Německu nežádoucími osobami. Za tehdejších politických poměrů však nešlo o nijak samozřejmou záležitost. Na tom, že se oba spisovatelé i jejich rodiny stali československými občany, měl zásluhu jak prezident Masaryk, tak především představitelé městečka Proseč na Pardubicku, kteří Heinrichovi a Thomasi Mannovým a dalším členům rodiny nabídli domovské právo. Oba spisovatelé Československo navštívili již před těmito událostmi, zejména u příležitosti svých autorských čtení a přednášek. Již záhy vznikaly první české překlady jejich díla. Zprvu vycházely spíše překlady Heinricha Manna, dílo Thomase Manna však bylo překládáno častěji a těší se pozornosti překladatelů dodnes. Loni vyšel česky román Doktor Faustus (revidované vydání překladu Hanuše Karlacha). Letos pak byl v novém překladu Vratislava J. Slezáka publikován román Der Zauberberg - pod názvem Čarovná hora. Heinrich Mann byl s českým prostředím spjat rodinnými vazbami. Jeho první žena, Marie Mannová, rozená Kanová, byla Češka. Vzali se r. 1914, z manželství se narodila dcera Leonie. Po rozvodu se Marie s Leonií přestěhovaly do Prahy. Marie přežila koncentrační tábor, ale na následky útrap zemřela v r. 1947. Dcera Leonie se po válce provdala za spisovatele L. Aškenazyho, z jejich manželství se narodili synové Jindřich (1948) a Ludvík (1952). Vor 80 Jahren, im Laufe des Jahres 1936, wurden die Schriftsteller Heinrich und Thomas Mann sowie einige ihrer Familienangehörigen Bürger der Vorkriegs-Tschechoslowakei. Die Situation war dringlich, denn beide gehörten in Deutschland zu den unerwünschten Personen. Dass sie die Staatsbürgerschaft eines anderen Landes annehmen konnten, war eine große Hilfe. Es war unter den damaligen politischen Verhältnissen jedoch alles andere als selbstverständlich. Um ihre Einbürgerung haben sich nicht nur Präsident Masaryk und sein Nachfolger Edvard Beneš, sondern auch die Repräsentanten der Kleinstadt Proseč im Pardubicer Land und dort allen voran Rudolf Fleischmann verdient gemacht, indem sie Heinrich und Thomas Mann mitsamt ihren Familien das Heimatrecht verliehen. Schon vor diesen Ereignissen hatten beide Schriftsteller – zumeist anlässlich von Lesungen aus ihren Werken und Vorträgen – die Tschechoslowakei besucht. Bald entstanden die ersten Übersetzungen ihrer Werke ins Tschechische. Die Übersetzungen Heinrich Manns erschienen früher, Thomas Manns Werk wurde jedoch öfter übersetzt und zieht auch heute noch die Aufmerksamkeit von Übersetzern auf sich. 2015 erschien auf Tschechisch der Roman Doktor Faustus (revidierte Fassung der Übersetzung von Hanuš Karlach). In diesem Jahr erschien dann der Roman Der Zauberberg unter dem Titel Čarovná hora in einer Neuübersetzung von Vratislav J. Slezák. Heinrich Mann war durch familiäre Beziehungen mit tschechischen Kreisen verbunden: Seine erste Frau, Marie Mann, geborene Kanová, war Tschechin. Aus ihrer 1914 geschlossenen Ehe ging die Tochter Leonie hervor. Nach der Scheidung übersiedelten Marie und Leonie nach Prag. Marie überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt, starb aber 1947 an den Folgen dessen, was sie dort erlitten hatte. Ihre Tochter Leonie heiratete nach dem Krieg den Schriftsteller Ludvík Aškenazy, aus dieser Ehe stammen die beiden Söhne Jindřich (1948) und Ludvík (1952).

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.