MONAD Studio

by · Sep 15, 2015 · 1 191 views ·

Veronica Zalcberg a Eric Goldemberg - MONAD Studio tvoří pulzující architekturu, která vzkvétá na sérii prostorových paradigmat založených na pohybu. Pulzace vede ke smyslovému vnímání pohybu, vycházejícího z tajemného vztahu mezi prostorem a akustickým efektem aktivovaným rytmem. Architektura má rytmus! Podle Lyotarda musí být v každém rytmu nějak začleněna podmínka pro opakování - formální totožnost a pravidelnost. Je začleněna do matice objektu, jehož cílem je takové pravidelnosti narušit a takové identity rozbít svým vlastním sklonem ke "špatné formě". Samotný rytmus, složený jak z opakování, tak z jeho nepřítomnosti, je součástí této "špatné formy". Je násilím číhajícím na formu a zároveň i formou násilí. Veronica Zalcberg and Eric Goldemberg - MONAD Studio's pulsatile architecture thrives on a lineage of motion-based spatial paradigms. Pulsation creates an awareness of sensual perceptionrelated to movement, an enigmatic relationship between space and sonic affect activated by rhythm. Architecture has a beat! According to Lyotard in any given rhythm, the condition for repetition - fotmal identity and regularity - must somehow be vested in a matrix object whose aim is to collapse such regularities and smash such identities in its own drive toward "bad form". The beat itself, composed of both extinction and repetition, is the form of this "bad form". It is the violence lying in wait fo form, as it is the form of violence.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.