Petr Kratochvíl

by · Mar 14, 2016 · 637 views ·

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1974). Titul CSc. obhájil dizertační prací s názvem Město jako kulturní fenomén – dějiny a současnost v r. 1990. Titul docenta v oboru dějiny architektury mu byl udělen na Fakultě architektury ČVUT v Praze v roce 2009. Je zaměstnán jako vědecký pracovník v Ústavu dějin umění AV ČR a zároveň působí jako pedagog na Fakultě umění a architektury TU Liberec, kde vyučuje dějiny moderní architektury. Jeho výzkumné aktivity vyústily v řadu knižních publikací a statí v odborných architektonických a uměleckohistorických časopisech. K jeho posledním knihám patří: Současná česká architektura a její témata (Praha 2011) nebo Dějiny Zemí koruny české – Architektura – editor a spoluautor (Praha 2008). Byl rovněž kurátorem několika architektonických výstav v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze jako např. Zelená architektura.cz v r. 2008. Je též činný jako překladatel knih o architektuře. Byl členem Akademické rady AV ČR (1993−2001) a místopředsedou její Vědecké rady (2001−2009) a v letech 1998−2004 byl členem Akreditační komise ČR. He studied the Faculty of Philosophy of Charles University in Prague (1974). He completed his degree by the thesis ‘Město jako kulturní fenomén – dějiny a současnost’ (City as a Cultural Phenomenon – history and present) in 1990. He reached his docent title in history of architecture at the Faculty of Architecture of Czech Technical University in Prague (ČVUT) in 2009. He’s got a job at the Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences and at the same time he teaches the history of modern architecture at the Faculty of Architecture of the Technical University of Liberec. His significant activities resulted in a number of published books and texts in magazines of architecture, art, and history. Among his recently issued books are: Současná česká architektura a její témata (Contemporary Czech Architecture and its themes) (Prague 2011) or Dějiny zemí koruny české – Architektura (History of the Czech Crown Lands – Architecture) editor and co-author (Prague 2008). He was a curator of several exhibitions in the Gallery of Jaroslav fragner in Prague e.g. Zelená architektura.cz (Green Architecture.cz) in 2008. He translates books about architecture. He was a member of the Academic Board of Czech Academy of Sciences (1993 – 2001) and a vice-chairman of the Academic Board (2001 – 2009). In 1998 – 2004 he was a member of Accreditation Commission of the Czech Republic.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.