Milimbo: Toys & Joys

by · Nov 5, 2015 · 1 121 views ·

Jua­njo G. Oller je známý jako autor ori­gi­nál­ních obráz­ko­vých knih vyzna­ču­jí­cích se výraz­ným gra­fic­kým poje­tím. Díky jeho sym­bo­lic­kému pří­stupu se ze čtení stává hra, která sti­mu­luje ima­gi­naci. Jeho vskutku uni­kátní knihy, které lze číst růz­nými způ­soby, inspi­ro­valy pohádky bratří Gri­mmů či bás­níci F. G. Lorca a G. Fuer­tes. Jeho práce byly nedávno pub­li­ko­vány v Little big books, ilu­stro­va­ných kníž­kách pro děti od nakla­da­tel­ství Gestal­ten. V roce 2008 zalo­žil pro­jekt Milimbo zamě­řený na vydá­vání krás­ných knih pro děti; mezi ty nej­ú­spěš­nější patří Y recuerda (an ori­gi­nal wor­dless ver­sion of Little red riding hood), La luna sabe a pes­cao nebo Popelka. Jua­njo také pro­pa­guje „vizu­ální poezii“ pro­střed­nic­tvím workshopů a insta­lací ve Španěl­sku, Itá­lii, Fran­cii a v São Paulu.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.